Dom, w którym mieszkamy i pracujemy, który dostarcza nam rozrywki i odpoczynku, jest też miejscem korzystania z zasobów: przedmiotów materialnych, energii i informacji. A nasz styl życia w coraz większym stopniu polega na poszukiwaniu wydajności i oszczędności.

Oceniając produkt powinniśmy przeanalizować jego ślad środowiskowy na wszystkich etapach cyklu życia. Tylko w ten sposób poznamy jego rzeczywiste oddziaływanie.

schemat cyklu życia gospodarki o obiegu zamkniętym

Sukces osiągniemy tylko wtedy, kiedy w GOZ włączy się biznes. A do tego niezbędne są regulacje nakładające na przedsiębiorców obowiązki - nakazy oraz zakazy.

Konieczna jest też wiarygodna sprawozdawczość, w tym system raportowania o oddziaływaniu na środowisko w ramach ESG.

to świat, w którym coraz mądrzej korzystamy z zasobów Planety oraz odpowiedzialnie traktujemy to, co wspólne. A ochrona środowiska staje się oczywistym elementem naszego życia, miasta, biznesu.

Biznes coraz silniej doświadcza, że wydajne gospodarowanie zasobami jest szansą na znalezienie przewagi konkurencyjnej lub na dotarcie do nowych klientów. A ocena wpływu na środowisko staje się wyznacznikiem naszego podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa.

GOZ w domu

Poprzez indywidualne wybory mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Aby jednak mądrze podejmować decyzje potrzebujemy wiarygodnych informacji.

Dzięki nim, małymi krokami będziemy zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko i dawać dobry przykład innym. 

Indywidualne decyzje

Ślad środowiskowy

Regulacje

Według Circularity Gap Report z 2022 r. polska gospodarka jest cyrkularna w 10,2%. Jest to wynik wyższy, niż średnia dla wszystkich zbadanych dotychczas państw. Mimo to wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby w pełni wdrożyć GOZ.

Dokonać tego możemy zarówno poprzez codziennie, indywidualne wybory każdego z nas, jak i wprowadzając wymagania regulacyjne dla biznesu.

Więcej

Kontakt

Łukasz Sosnowski

lukasz@goz.world

 

GOZ w biznesie

CYRKULARNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

Odpady

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Circular Economy

Miasta, w których żyjemy, mają za zadanie realizować potrzeby mieszkańców i biznesu, zapewniać wydajne sposoby przemieszczania się oraz niezbędne do życia zasoby. Są także obszarami, które coraz bardziej swoją atrakcyjność opierają na dostępie do środowiska naturalnego.  

GOZ w mieście

Model GOZ pokazuje, że nie ma w nim ani etapu początkowego, ani momentu końcowego. Poszczególne elementy cyklu życia produktu tworzą zamkniętą pętlę. A wszystko, co ma określoną wartość, krąży w niej, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów.

Skuteczność wdrażania GOZ analizowana powinna być zarówno z punktu widzenia całości cyklu (np. poprzez mierzenie śladu środowiskowego), jak i na poszczególnych etapach.

Oceniając produkt powinniśmy przeanalizować jego ślad środowiskowy na wszystkich etapach cyklu życia. Tylko w ten sposób poznamy jego rzeczywiste oddziaływanie.

Metoda śladu środowiskowego pozwala obliczyć wpływ na środowisko towarów i usług w sposób wiarygodny, weryfikowalny i porównywalny. A ocenie poddać oddziaływanie m.in. na klimat, wodę, powietrze, zasoby i użytkowane grunty.

Czy przedsiębiorcy mają obowiązek obliczania wpływu na środowisko swoich produktów?

10,2%

Prawidłowe zbieranie odpadów, a potem ich zagospodarowanie to kluczowe elementy cyklu życia produktu. Dzięki temu utrzymujemy zasoby w obiegu i zachowujemy ich wartość.

Czy recykling jest jednak najlepszym sposobem postępowania z odpadami?

GOZ w mieście - jak zbudować eco-miasto
GOZ w biznesie - cyrkularne modele biznesowe
GOZ w domu - jak żyć zgodnie z Circular Economy